4 - 7 September 2018, Hamburg, Germany

9 - 13 Sept. 2018, Porto, Portugal

25 - 28 Sept. 2018, Hamburg, Germany

14 - 19 October 2018, Anaheim, CA, USA

16 - 18 October 2018, Frankfurt am Main, Germany

7 - 8 November 2018, Dortmund, Germany

29 Nov. 2018, Essen, Germany

27 - 29 June 2019, Berlin, Germany